Kontaktivorm

X
Soovite täpsemalt infot, kas ja millist päikeseelektrijaama võiks Päikeseratas Teie maatükile rajada? Täitke alumine veebivorm ning võtame teiega ühendust ühe tööpäeva jooksul.

Tänud ette!
Päikeseratas

Eesnimi ja perenimi väli on kohustuslik
E-maili väli on kohustuslik
Telefoni väli on kohustuslik
Palun sisestage katastritunnus maatükile, kuhu soovite päikesejaama rajamist
Katastritunnuse väli on kohustuslik
Vaata jaama tüüpe
Kohustuslikud väljad on täitmata

PAKUME PÄIKESEJAAMASID ÜÜRIMISE JA TEENUSE PÕHIMÕTTEL

TUTVUSTUS
TEENUSPROTSESS
JÄRELHOOLDUS
JAAMA TÜÜBID
NÄITLIKUD TOOTLUSE ARVUTUSED
01

ÜÜRI- JA TEENUSJAAMAD

Üüri- ja teenusjaamade mudel võimaldab teenida päikeseeltkrijaamaga toodetud elektrist tulu alginvesteeringut teostamata. Tarvis on sobivat maatükki päikesejaama püstitamiseks - kõik muu on Päikeseratta ülesanne.

Esmalt tuleb maaomanikul otsustada, kas on (a) soov teenida üüritulu päikesejaama püstitamiseks vajaliku maatüki väljarentimisest; või (b) tellida päikesejaama püstitamise ja opereerimise teenus eesmärgiga saada tulevikus päikesejaama omanikuks. Allolev joonis tutvustab teenus- vs üürijaama peamiseid erinevusi.

Teenusleping

Fikseeritud teenustasu
(Päikeseratas teeb alginvesteeringu ja opereerib PEJ-d; lõppkliendiga arveldatakse fikseeritud periooditasuga)
Fikseeritud teenusperiood
(teenusperiood enamasti vahemikus 6 - 10 aastat, misjärel läheb PEJ omandiõigus üle lõppkliendile)
Liitumisleping võrguettevõttega lõppkliendi nimel
(laekunud tulu katab teenustasu makset lisaks taastuvenergia tasule)

Lõppklient

Maaomanik,
kelle kinnistule rajatakse päikeseelektrijaam - PEJ
Päikese-elektrijaam (PEJ)
Toodab elektrienergiat (kWh)
Energiamüük (börsihind, ca 0.05 € / kWh).
Laekub võrguettevõtte liitumislepingu omanikule
Taastuvenergia tasu (0.0537 € / kWh).
Laekub tootmisseadme omanikule

Päikeseratas

 • Investeerib PEJ ehitamisse, võtab päikesejaamad enda bilanssi;
 • Teostab jaamade töö regulaarset monitooringut, töökorra tagamist ja hooldust

Üürileping

Fikseeritud üürimakse kinnistu omanikule
(Päikeseratas üürib kinnistu koos hoonestusõigusega fikseeritud aastase rendimaksega)
Fikseeritud üüriperiood
(minimaalne üüriperiood 12 aastat; eelistatult 25 aastat koos ennetähtaegse lõpetamise võimalusega al. 12. aastast)
Liitumisleping võrguettevõttega Päikeseratta kui maa rentniku nimel
(energiamüügi tulu laekub otse Päikeseratta kontole)
02

TEENUSPROTSESS

Eellepingu faas
0-6 nädal
 • Kavandatava jaama võimsuse defineerimine;
 • Otsus, kas investeeringut kavandatakse üüri- või teenusjaama põhimõttel;
 • Jaotusvõrgu ettevõttele liitumistaotluse esitamine eesmärgiga defineerida võrguga liitumise kulud.
Põhilepingu sõlmimise faas
6-8 nädal
 • Lõpliku hinnapakkumise koostamine ning läbirääkimine (teostatakse nii pea kui võrguettevõte liitumispakkumine);
 • Jaama põhiprojekti koostamine eeldusel, et jaama rajamisega liigutakse ehituse faasi.
Päikese-elektrijaama ehitus ja seadistamine
8-16 nädal
 • Päikeseratas teostab jaama ehituse lähtuvalt põhilepingus sätestatud tingimustest.
Elektripaigaldise audit
16-17 nädal
 • Päikeseratas veendub päikesejaama vastavuses elektrotehnilistele nõutele;
 • Päikeseratas korraldab päikesejaama liitmise elektrivõrguga;
 • Üürilepingu korral läheb liitumispunkt üle Päikeserattale, teenuslepingu korral jääb liitumispunkt lõppkliendi (maavaldaja) kasutusse.
Jaama võrguga liitmine
17-18 nädal
Jaama igapäevane opereerimine
20 nädal ja edasi
 • Päikeseratas teostab jaama igapäevase töö jälgimist;
 • Rikete korral on valmidus reageerimiseks üle Eesti kuni kahe tööpäeva jooksul;
 • Igapäevane opereerimisteenus on aktiivne kuni lõppkliendile jaama omandiõiguse üleminekuni.
03

JÄRELHOOLDUS

Konstruktsioonide hooldus
 • Kontrollitakse üle kinnituskonstruktsiooni vundament, raamid, kruvid ja poldid.
Toodanguandmete analüüs (pidevalt)
 • Võrreldakse teiste Eestisse samal ajal paigaldatud ja samatüüpsete jaamade toodanguandmeid, mille põhjal tuvastatakse anomaaliad. Toodanguandmetele on ligipääs ka kliendil.
Korraline elektripaigaldaise käitlemine ja hooldus
 • Elektriühenduste kontrollimine - 1 x aastas - kontrollitakse kõiki elektrilisi ühendusi (alalis- ja vahelduvvooluahela omad).
 • Paneelide kontroll (degradatsioon ja hotspot analüüs) - 1 x aastas.
 • Visuaalselt kontrollitakse paneelide seisukorda (praod, värvimuutused).
 • Avariiliste seadmete tuvastus ja asendamine.
 • Kontrollitakse inverteri ja paneelide korrapärast tööd üle võrgu (pidevalt).
Korrashoiuteenus
(lisatasu eest) - 59 € / kuu
 • Hoolduspesu - Pestakse lapi, jaheda veega paneelide klaaspindasid - vajadusepõhiselt
 • Hooldusniitmine - Eemaldatakse päikesepaneelide ümbruses kasvavad taimed - 2x aastas.
 • Lumekoristus - eemaldatakse paanelidele kogunenud lumi - vajaduspõhiselt.
04

JAAMA TÜÜBID

Peamised jaama tüübid, mida teenuse korras rahastatakse
Mikrojaam
(<15 kW)
maapinnale
Mikrojaam
(<15 kW)
katusele
Väikejaam
(15 - <50kW)
katusele
Väikejaam
(15 - <50 kW)
maapinnale


Teenuse hind sisaldab

 • Jaama rahastamine.
 • Jaama projekteerimine ja rajamine.
 • Jaama minimaalne garanteeritud tootlikkus kWh-s / aasta.
 • Jaama käit ja hooldus teenusperioodi vältel.
 • Jaama kindlustus (kindlustustingimused eraldi kindlustusandjalt).
05

NÄIDISTOOTLUSED

Üldeeldused

TULUD

 • Elektrienergia hind: 0.051 € / kWh (2018 a. keskmine päevase tariifi Nordpoolspot börsihind)
 • Elektrienergia hind prognoositav kasv 2.5% vs baasaasta (2018)
 • Taastuvenergia tasu: 0.0537 € / kWh iga võrku müüdud kWh eest (makstakse 12 aasta jooksul al. päikeseelektrijaama võrku lülitamisest).

KULUD

 • Hoolduskulude kasv 2.5% vs baasaasta (2018). NB! Teenusperioodil on hoolduskohustus Päikeserattal ja hoolduskulud arvestatud teenuse hinna sisse.
 • Päikeseelektrijaama prognoositav lineaarne tootmisvõimsuse kukkumine 20% 25 aasta jooksul ehk 0.8% aastas.

MUU

 • Arvestatud pole päikesejaama töös toimuvate tõrgetega. Juhul kui esinevad tõrked tulenevalt päikesejaama tehnilisest seisukorrast, mille tulemusena ei tooda päikesejaam elektrit, ei pea vastava perioodi pealt teenustasu maksma.
t1
12 aasta plaan - 50 kW maajaam

Eeldused

 • Teie liitumisleping võimaldab tarbimissuunalist voolutugevust 80A või on võimalik peakaitset suurendada
 • Päikesejaama tootlus aastas 55 000 kWh
 • Päikesejaam toodab ainult võrku, st. elektri omatarvet ei toimu.
SOOVID LÄHEMALT UURIDA,
KAS SULLE KUULUVALE MAALE VÕIKS RAJADA PÄIKESEELEKTRIJAAMA?
Võta meiega ühendust:
,
helista +372 56 856 812